Four become one ครั้งที่ 1

วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โดยการนำทีมของ นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือร้อยแก่นสารสินธุ์ (Four become one) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง 4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ 2 สถาบันผลิตแพทย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ก่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตบัณฑิตได้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม