การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

Collection Patient care process
Code R0004
Title การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการปลูกถ่ายไต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
Title alternative
Creator นุจนาฏ รินทวุธ, อนงค์ ศรีทะโคตร, วิไลวรรณ แสนโฮม
Subject การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
Keyword การปลูกถ่ายไต, การจัดการรายกรณี
Description
Publisher หน่วยปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลขอนแก่น
Date 2023
Type Text
Format pdf
Format-Extent
Language tha
เอกสารอ้างอิง EndNote OpenURL
...
...
...
เอกสารดิจิทัล