การพัฒนาแนวทางการลดความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยการจัดการยาแบบวงปิด (Closed loop medication administration) หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น

Collection Medication & Blood Safety
Code R0003
Title การพัฒนาแนวทางการลดความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยการจัดการยาแบบวงปิด (Closed loop medication administration) หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
Title alternative
Creator รัตนา ทองแจ่ม​,แพรไพลิน นิยมกิจ
Subject การพัฒนาแนวทาง,การลดความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยการจัดการยาแบบวงปิด, หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
Keyword การพัฒนาแนวทาง,การลดความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยการจัดการยาแบบวงปิด, หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
Description หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านยา ประจำปี 2565 จากกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
Publisher กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
Date 2023
Type Text
Format pdf
Format-Extent
Language tha
เอกสารอ้างอิง EndNote OpenURL
...
...
...
เอกสารดิจิทัล