การคิดเชิงวิพากษ์ และการจัดการปัญหา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ได้
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ได้
 3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ได้
 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของการจัดการปัญหาได้

วิทยากร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป

ประเด็นการเรียนรู้

 1. แนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์
 2. ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์
 3. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
 4. แนวคิดพื้นฐานของการจัดการปัญหา
 5. การพัฒนาทักษะการจัดการปัญหา

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

825 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง 1 ม.ค. 3543


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.