การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน โดย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เข้าใจทฤษฎีการคิดแบบต่าง ๆ
 2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการคิดแบบต่าง ๆ ได้
 3. เข้าใจนิยามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิตภาพ
 4. วิเคราะห์กระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย (7 Waste) ได้
 5. นำความรู้หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีผลิตภาพมากขึ้น

วิทยากร

 1. รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร

ประเด็นการเรียนรู้

 • การคิดและประเภทของการคิด
 • เครื่องมือและเทคนิคการคิด
 • การเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน
 • การปรับปรุงพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

1,501 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง 1 ม.ค. 3543


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningportal?categoryค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.