การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่แนวคิด Work-Life Integration โดย วุฒิชัย บุญครอง

เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ทราบถึงการปรับแนวคิดในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการทำงาน การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่แนวความคิด Work-Life Integration

วิทยากร

  1. วุฒิชัย บุญครอง

ประเด็นการเรียนรู้

  1. ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารคน บริหารงาน และบริหาร ความคิด
  2. การปรับแนวความคิดในการปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง
  3. การพัฒนาการทำงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงขององค์กรและตนเอง
  4. การพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานและองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

  1. บุคลากรภาครัฐ
  2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

306 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง ไม่มีกำหนด


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.