การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนองานต่อที่ประชุมอย่างมืออาชีพ โดย อ.อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์

เป้าหมายการเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการนำเสนอ การสร้างความมั่นใจ
  2. ผู้เรียนสามารถสริมสร้างบุคลิกภาพของนักนำเสนอมืออาชีพ (การใช้สายตา น้ำเสียง โทน เสียง การยืน การเคลื่อนไหว การใช้ภาษากาย)

วิทยากร

  1. อ.อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์

ประเด็นการเรียนรู้

  1. การพูด การนำเสนอ และการสร้างความมั่นใจ
  2. การเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักนำเสนอมืออาชีพ

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

  1. บุคลากรภาครัฐ
  2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง ไม่มีกำหนด


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.