การสร้างความเป็นมืออาชีพ ด้าน HR โดย ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 2. ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นกับภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิทยากร

 1. ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

ประเด็นการเรียนรู้

 1. Introduction to Professional Working
 2. Social versus Professional Behavior
 3. Communication Know-How for Professional
 4. Keys to Basic Time Management
 5. Creative Problem Solving in Workplace
 6. Diversity and Inclusion in the Modern Workplace

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

3,162 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง 1 ม.ค. 3543


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.