การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน โดย นายปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคลได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับบทบาทต่าง ๆ และรักษาไว้อย่างยั่งยืน

วิทยากร

 1. นายปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

ประเด็นการเรียนรู้

 1. การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
 2. การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 3. การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่าง ๆ
 4. การสร้าง Growth Mindset กับบทบาทต่าง ๆ และการรักษาไว้

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

7,224 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง ไม่มีกำหนด


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.