การสื่อสารและการประสานงาน โดยอาจารย์ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

การสื่อสารและการประสานงาน

 • ทักษะเชิงยุทธศาสตร์และภาวะผู้นำ

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความคิด บทบาท และความสำคัญของการสื่อสารเละประสานงาน
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 3. อธิบายปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้
 4. นำไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสารต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
 5. อธิบายกลยุทธ์การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

 1. อาจารย์ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

ประเด็นการเรียนรู้

 1. แนวความคิด บทบาท และความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงาน
 2. กระบวนการการสื่อสารและการประสานงาน
 3. ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน
 4. การประยุกต์ใช้การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
 5. กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

4,242 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง 1 ม.ค. 3543


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.