การให้บริการที่เป็นเลิศ โดย อาจารย์สุนิชชา ชอบชัย

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. มีทัศนคติ และแนวคิดที่ดีในการทำงานบริการด้วยความรักในอาชีพที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
 2. มีความรู้ในเรื่องการให้บริการ และสามารถฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญได้อย่างเข้าใจจริง
 3. มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา ที่ผ่านการคิด วิเคราะห์ ด้วยหลักจิตวิทยาบริการ
 4. มีความรับผิดชอบพร้อมมีความคิดสร้างสรรค์ในยกระดับการให้บริการอย่างมืออาชีพ

วิทยากร

 1. อาจารย์สุนิชชา ชอบชัย

ประเด็นการเรียนรู้

 1. สำรวจมุมมองการทำงานบริการด้วยคำถามชวนคิด
 2. ความกังวลใจในการทำงานบริการ ณ จุดบริการ
 3. เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า
 4. หลักการและหัวใจสำคัญของการให้บริการที่เป็นเลิศ
 5. กรณีศึกษาและตัวอย่างสถานการณ์ (Story Telling.
 6. ทักษะสำคัญในการให้บริการที่เป็นเลิศ
 7. คุณสมบัติของนักบริการมืออาชีพ

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

7,784 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง ไม่มีกำหนด


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.