กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (หลักสูตร 4 เดือน)

โรงพยาบาลขอนแก่นจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (หลักสูตร 4 เดือน)


วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (หลักสูตร 4 เดือน) จากวิทยาลัยพยาบาลมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และกรมการแพทย์ ซึ่งในการนี้ทางห้องสมุด โดย นางสาวอักษราภัค โพธิยา ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นผู้บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับงานห้องสมุด เว็บไซต์ห้องสมุด และบริการต่างๆ อาทิเช่น การตรวจการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมTurnitin การลงทะเบียนขอVPN KKU การลงทะเบียนปรึกษาเรื่องวิจัยและสถิติ การสืบค้นข้อมูลผ่านทางฐานข้อมูลออนไลน์ และการจองห้องประประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด ตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม