ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน และพัฒนาสื่อการเรียนด้วยโปรแกรมดิจิทัล”

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“เทคนิคการนำเสนอผลงาน และพัฒนาสื่อการเรียนด้วยโปรแกรมดิจิทัล”

ด้วย 3 โปรแกรม

ซึ่ง Phase ll จะเริ่ม
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี
ชั้น4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลขอนแก่น

❤️ สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม
notebook
ข้อมูล เรื่องราว ที่ท่านต้องการนำเสนอในรูปแบบดิจิทัล

ลงทะเบียนได้ที่นี่