ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกรับ

สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้โดยผ่านเครือข่าย VPN KKU