ฐานข้อมูล H-index โรงพยาบาลขอนแก่น

H-index คืออะไร?

  • International Publication Report of the Khon Kaen Hospital 2020-2023
  • คือฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของแพทย์และบุคลากรของ รพ.  ขอนแก่น  ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยถูกรวบรวมรายชื่อในรูปแบบบรรณานุกรมในฐานข้อมูล Scopus รายละเอียดดังนี้
  • เป็นงานวิจัยที่เผยแพร่ในปี 2020 – 2023 สามารถคลิกที่ชื่อเรื่องงานวิจัย ไปยังไฟล์เอกสารฉบับเต็มได้ทันที
  • จัดกลุ่มอันดับงานวิจัยตามรายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็น 4 กลุ่มตามค่า Quartile  คือ Q1, Q2, Q3, Q4.
  • จัดกลุ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัยเป็น 1. First author 2. Corresponding author Co-author
  • จัดกลุ่มผู้วิจัยตามกลุ่มงานที่สังกัด เช่น กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น
  • สามารถตรวจสอบที่มาข้อมูล/เชื่อโยงไปยังฐานข้อมูล Scopus โดยคลิกที่ Author details
  • สามารถส่งออกรายชื่องานวิจัยที่ต้องการได้ในรูปแบบของไฟล์ Excel