ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว โดย ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษาน

 

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้การโน้มน้าวสำเร็จได้
 3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แนวทางการสร้างความประทับใจ/ความรู้สึกที่ดีเมื่อจะโน้มน้าวใจได้
 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการโน้มน้าวใจ และเทคนิคในการโน้มน้าวใจด้วยการพูดได้

วิทยากร

 1. ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

ประเด็นการเรียนรู้

 1. เรื่องสร้างมุมมองเข้าตนเองและผู้อื่น
 2. การเข้าใจสาเหตุแห่งปัญหาของนุษย์
 3. การเข้าใจ ความต้องการตามธรรมชาติของนุษย์
 4. การพัฒนาบุคลิกภาพ
 5. ศิลปการพูด การพูดที่มีประสิทธิภาพ
 6. หลักการโน้มน้าวใจ
 7. การปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคคล
 8. สรุปเสนอแนะเทคนิคในการโน้มน้าวด้วยการพูด

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง ไม่มีกำหนด


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.