บทบาทหน้าที่ของ ผู้บังคับบัญชายุคใหม่ โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

เป้าหมายการเรียนรู้

ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่ การบริหารจัดการยุคใหม่

วิทยากร

  1. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

ประเด็นการเรียนรู้

  1. การทำหน้าที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา
  2. ภาวะผู้นำและโลกยุคใหม่
  3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการยุคใหม่

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

  1. บุคลากรภาครัฐ
  2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

640 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง 1 ม.ค. 3543


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.