บริการขอหมายเลข ISBN

International Standard Book Number (ISBN) คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน


»คำแนะนำการขอหมายเลข ISBN«

1. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ หน้าปก หน้าปกใน หน้าคำนำ หน้าสารบัญ และ หน้าเครดิต https://forms.gle/LjjWkkDEeP9B9RJK6

*ตัวอย่างหน้าเครดิตhttps://drive.google.com/file/d/1hKX-7zzjQBaXTcGGHg84dNGWWF_q1zkF/view?usp=sharing

2. ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับหมายเลข ISBN หลังจากยื่นคำร้อง 3-5 วันทำการ โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนการอัพเดทสถานะคำร้องไปยังอีเมลผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องขอ ISBN สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 043 009900 ต่อ 1605

3. รายการสิ่งพิมพ์ที่สามารถขอหมายเลข ISBN ได้ประกอบด้วย

  • หนังสือ
  • สิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์
  • สิ่งพิมพ์สื่อประสมที่ประกอบด้วยตัวหนังสือเป็นหลัก
  • วีดีโอ ฟิล์ม แผ่นใส ที่มีเนื้อหาทางการศึกษา
  • หนังสือเสียง ประเภท เทป วีดี ดีวีดี
  • สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน
  • ซอฟแวร์ด้านการศึกษา
  • สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เทปแม่เหล็กบันทึกข้อมูล ซีดีรอม
  • แผนที่ (Maps)

4. เมื่อผู้ยื่นคำร้องจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งให้หอสมุดแห่งชาติจำนวน 2 ฉบับตามที่อยู่ด้านล่างนี้

กลุ่มงานบริการพิเศษ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์
กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ต่อ 135, 140
โทรสาร: 0-2280-9858
e-Mail: [email protected], [email protected]