ปรึกษาการสืบค้นและการจัดทำอ้างอิงวิจัยด้วยโปรแกรม zotero

ปรึกษาการสืบค้นและการจัดทำอ้างอิงวิจัยด้วยโปรแกรม  zotero

โปรแกรม ZOTERO เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้งานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ Firefox, Chrome และ Safari สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ฐานข้อมูลห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ แหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยรวบรวมรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงทั้งที่เป็นสาระสังเขปและ เอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารชนิดต่างๆ เช่น ไฟล์PDFรูปภาพ แฟ้มข้อมูลเว็บเพจ ลิงก์(link)และไฟล์ชนิดอื่นที่ สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถแทรกรายการบรรณานุกรมเข้าไปในตัวเล่ม วิทยานิพนธ์ หรือรายงาน หรือบทความ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมที่เก็บไว้ใน ฐานข้อมูลส่วนตัว สร้างรูปแบบรายการบรรณานุกรมได้มาตรฐาน มีฐานข้อมูลเสมือนห้องสมุดส่วนตัวที่ไร้ขีดจ ากัด เป็นการจดบันทึกช่วยจำ


ลงทะเบียนทีนี่

Download zotero