ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People) โดย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทความเป็นผู้นำและภาวะผู้นำสมัยใหม่ได้ และสามารถนำเทคนิคในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสมดุลไปประยุกต์ที่ใช้ให้เหมาะสม รวมถึงสามารถเรียนรู้หลักการและกระบวนการตัดสินใจและแนวทางการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล

วิทยากร

 1. ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ประเด็นการเรียนรู้

 1. ผู้นำคืออะไร ภาวะผู้นำคืออะไร
 2. ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ และการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิด
 3. ขับเคลื่อนด้วยจุดหมาย และเลือกทำสิ่งที่สำคัญ
 4. ซื่อตรงต่อตนเองตามหลักการ ริเริ่มเปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาจากลบเป็นบวก
 5. อะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในทีม
 6. เทคนิคการเอาชนะใจทีมงาน
 7. การโค้ช VS การสอนงาน
 8. สำรวจแนวคิดและ Groupthink
 9. กับดักต่าง ๆ
 10. Style การตัดสินใจแบบต่าง ๆ
 11. การตัดสินใจเลือกปัญหาเพื่อแก้ไข และสาเหตุที่ไม่กล้าตัดสินใจ

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

3,400 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง ไม่มีกำหนด


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.