ภาวะผู้นำ กับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดย ศาสตราจารย์ปีเตอร์ รอกเกอร์

เป้าหมายการเรียนรู้

เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม การพัฒนาภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับการสอนงาน ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมและสร้างแรงจูงใจ ภาวะผู้นำกับการบริหารความขัดแย้ง ภาวะผู้นำกับทักษะการสื่อสารของผู้นำ ตลอดจนภาวะผู้นำกับการบริหารความขัดแย้ง

วิทยากร

  1. ศาสตราจารย์ปีเตอร์ รอกเกอร์

ประเด็นการเรียนรู้

  1. บทบาทและคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม
  2. การพัฒนาภาวะผู้นำ
  3. ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมและสร้างแรงจูงใจ
  4. ภาวะผู้นำกับการสอนงาน
  5. ภาวะผู้นำกับทักษะการสื่อสารของผู้นำ
  6. ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
  7. ภาวะผู้นำกับการบริหารความขัดแย้ง

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

  1. บุคลากรภาครัฐ
  2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

769 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง ไม่มีกำหนด


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.