มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน โดย อาจารย์อติวัฒน์ พรหมาสา และดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เพื่อให้สามารถอธิบายความหมายความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
 2. เจตคติการสื่อสาร
 3. หลักปฏิบัติในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
 4. นำทักษะมนุษยสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิทยากร

 1. อาจารย์อติวัฒน์ พรหมาสา
 2. ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

ประเด็นการเรียนรู้

 1. แนะนำรายวิชา
 2. แผนการเรียนรู้
 3. ความหมายลักษณะ
 4. ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
 5. องค์ประกอบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
 6. องค์ประกอบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ (ต่อ)
 7. การรับรู้เกี่ยวกับผู้ที่สัมพันธ์ด้วย
 8. การรับรู้เกี่ยวกับผู้ที่สัมพันธ์ด้วย (ต่อ)
 9. เจตคติกับระดับความสัมพันธ์
 10. เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
 11. การเกิดมนุษยสัมพันธ์
 12. การสื่อสารในมนุษยสัมพันธ์
 13. การสื่อสารในมนุษยสัมพันธ์ (ต่อ)
 14. หลักปฏิบัติในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
 15. การสร้างมนุษยสัมพัน์ในการบริการ
 16. ทักษะทางสังคมการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
 17. สัญญาณอันตราย
 18. การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
 19. เทคนิคมนุษยสัมพันธ์
 20. มนุษยสัมพันธ์ต่อหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
 21. การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
 22. หลักมนุษยสัมพันธ์ 12 จง
 23. สรุปท้ายบทเรียน

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

13,859 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง ไม่มีกำหนด


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.