การบริหารโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการบริหารโครงการได้
 2. อธิบายการจัดการโครงการในด้าน Flow of Power, System Life Cycle
 3. อธิบายบทบาทที่ PM ควรจะเป็นใน Phase ต่าง ๆ ของโครงการ
 4. บ่งชี้และอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา

วิทยากร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประเด็นการเรียนรู้

 1. บทบาทของผู้บริหารโครงการ
 2. การกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการและงบประมาณ
 3. การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ
 4. การวางแผนและควบคุมการใช้ทรัพยากร

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

378 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง ไม่มีกำหนด


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.