การสอนงาน (Coaching) โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

 

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช
 2. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการสอนงานประเภทต่างๆ
 3. เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของการสอนงาน
 4. เพื่อฝึกฝนทักษะการสอนด้วยกรณีศึกษา
 5. เพื่อทราบถึงกระบวนการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
 6. เพื่อทราบถึงใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช

วิทยากร

 1. อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

ประเด็นการเรียนรู้

 1. การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช
 2. การเรียนรู้และเข้าใจการสอนงานประเภทต่างๆ
 3. การพัฒนาทักษะต่างๆ ของการสอนงาน
 4. การฝึกฝนทักษะการสอนด้วยกรณีศึกษา
 5. กระบวนการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
 6. การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช
 7. ตัวอย่างวีดีโอการโค้ชจริง เพื่อการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

1,569 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง 1 ม.ค. 3543


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.