การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและเครื่องมือในการค้นหาปัญหาและแรงบันดาลใจ
 2. เพื่อจะช่วยให้สามารถไปสู่การระดมความคิดการทดลองและการพัฒนาต่อไป

วิทยากร

 1. ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

ประเด็นการเรียนรู้

 • Design Thinking หรือ Human-centered Design (HCD)
 • Empathy Customers’ Journey
 • Empathy Personas
 • Empathy Womenomics
 • Empathy Theory U
 • Empathy Positive Deviance
 • Empathy Systems Thinking
 • Empathy Business Model Canvas
 • Empathy Balanced Scorecard
 • The Tipping Point
 • Interpretation
 • Ideation
 • Experimentation
 • Evolution

วิธีการประเมินผล

ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ
 2. บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

2566/1

1,485 คน ลงทะเบียนเรียนรอบนี้แล้ว

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนรายวิชา

เปิดให้ลงทะเบียน

1 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ไม่มีเงื่อนไข

เข้าเรียนได้

1 ม.ค. 2566 ถึง 1 ม.ค. 3543


แหล่งที่มาhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1098ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.