คลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้

คลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้ (Microlearning) เป็นสื่อการสอนในรูปแบบ Clip Video สั้น ๆ เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เนื้อหาเป็นบทเรียนที่มีความยาว

ห้องสมุด ขอแนะนำช่องทางคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน สามารถเข้าไปรับชมคลิปสั้นได้ที่นี่ https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal/shortclips