ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ        ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Internal Medicine

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น