คลินิกโรคไต ( Nephrology clinic )

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น.:  พญ.สรัสวันต์, นพ.ประทีป

วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.:  นพ.วีระยุทธ

วันพฤหัส เวลา 09.00-12.00 น.: นพ.จิรศักดิ์, นพ.ธนชัย, นพ.วีระยุทธ, พญ.สรัสวันต์,นพ.ประทีป

วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.:    นพ.จิรศักดิ์, นพ.ธนชัย