นพ.ประวิทย์ ทวีแสงสุขสกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นพ.ประวิทย์ ทวีแสงสุขสกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ (หัวหน้ากลุ่มงาน)