นพ.เทพสรรค์ สีอร่ามรุ่งเรือง อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นพ.เทพสรรค์ สีอร่ามรุ่งเรือง
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร