ผลลัพธ์การฝึกอบรม

ผลสัมฤทธ์ิของแผนงานฝึกอบรม

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังน้ี

การบริบาลผู้ปู่วย (patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการ

รวบรวมข้อมูลสำหรับนำมาคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเป็นองค์รวม โดยมผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และ คานึงถึงประสิทธภิาพและความปลอดภัย

ข.วินิจฉัยบำบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ค.บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ

ง.ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

ความรู้และทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge and procedural skills)

ก. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ และสามารถ ประยุกต์ใช้ในการบริบาลผู้ป่วย

ข.มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์

ค.มีทักษะในการทำหัตถการเพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

ง.วิพากษ์งานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)

ก.นาเสนอขอ้มลูผู้ป่วยและอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางอายุรศาสตร์ให้แก่แพทย์ นักศักษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเมตตาเคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภาวะผู้นำ

จ.เป็นทป่ีรกึษาและใหค้าแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอ่นื

การเรียนรู้และการพฒันาจากฐานการปฏิบัติ(practice-based learning and improvement)

ก.เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ

ข.ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพและเป็นทีม

ค.การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล

ง.ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้

การปฏบิตังิานตามหลกัวชิาชพีนิยม(professionalism)

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี ต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน

ข.เคารพในสิทธิผู้ป่วย
ค.คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

ง.มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาวชิาชีพต่อเนื่อง

จ.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

การทำเวชปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (systems-based practice)

ก.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ

ข.มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย

ค.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบรบิทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ