ผลลัพธ์การฝึกอบรม

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังนี้

 1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
 • มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรวบรวมข้อมูล สำหรับนำมาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมทั้งการทำหัตถการที่จำเป็น
 • วินิจฉัยบำบัดรักษาภาวะผิดปกติทางอายุรศาสตร์ที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ
 • ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
  1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)
 • เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจ
 • มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์
  • การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
 • ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
 • การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
 • เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
  1. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
 • นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
 • สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเมตตา เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคลากรอื่น
  1. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
 • มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยญาติผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
 • มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous professional development)
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
  1. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
 • มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม(Cost Consciousness Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ