วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นกลุ่มงานที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ อายุรแพทย์  และอายุรแพทย์สาขา  ต่อยอด อย่างน้อย 2 สาขา มีความโดดเด่นในการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดภายในปี พ.ศ. 2562

­ค่านิยม มุ่งมั่นอดทน สามัคคี มีความรับผิดชอบ อยู่ในกรอบคุณธรรม บนพื้นฐานของความพอเพียง และโปร่งใส