วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์กลุ่มงาน : เป็นกลุ่มงานที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์อายุรศาสตร์ ให้การบริการแบบบูรณาการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

พันธกิจกลุ่มงาน

1.ยกระดับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข

2.ให้การบริการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิเชื่อมต่อกับตติยภูมิชั้นสูง

3.ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข ให้มีความรู้ทันสมัยทันสถานการณ์

4.พัฒนาการบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีคุณภาพสูง

5.ยกระดับการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

6.พัฒนาคู่ความร่วมมือทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ

­ค่านิยม

ใฝ่เรียนรู้สู่บริการเลิศเชิดชูคุณธรรม