ขอแสดงความยินดี กับ นพ.ปกรณ์ นาระคล ในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุบคุมภายใน อีกหน้าที่หนึ่ง

ขอแสดงความยินดี กับ นพ.ปกรณ์ นาระคล

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการงานวิจัยคลินิก(CRC)โรงพยาบาลขอนแก่น

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุบคุมภายใน อีกหน้าที่หนึ่ง