งานธุรการกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์


นางสาวชลิสรา  ฝ่ายดำ
เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)


นางสาวปรัธยาน์ ม่วงศรี

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป