ประวัติ เทพี สีหานู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

นางเทพี  สีหานู  ( Mrs.Thapee Seehanu)

ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน Medical Statistics Technician, Experienced Level    

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ Chief of Medical Information Subdivision

รักษาการ หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก Chief of Outpatient Department’s Medical Record

ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Dipioma of Medical Record Programme  KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Bachelor of Public Health  Khon kaen University