ผังบุคลากรงานข้อมูลและสถิติ

นางอำภา อินแบน
หัวหน้างานจัดการสารสนเทศ

นางบุรารัตน์ ละลี
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นายฤทธิกร ดงหลวง
นักวิชาการสถิติ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

 


นางสาวพัชรีพร พลเยี่ยม
นักวิชาการสถิติ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)


นางสาววรรณกนก กองสินแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)