นางกนกรัตน์ ไสยเลิศ หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยใน


นางกนกรัตน์  ไสยเลิศ (Mrs.Kanograt Sailert)  

ประวัติการศึกษา    

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Dipioma of Medical Record Programme  KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY

ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  Bachelor of Education Program in Computer Education

ตำแหน่งปัจจุบัน   
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน   Medical Statistics Technician

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยใน  Chief of Patient Department's Medical Record