ประวัติ ศุภจิตรา ชินวงษ์

นางศุภจิตรา ชินวงษ์  (Mrs. Suphajitra )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน Medical Statistics Technician, Operational Level

ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Dipioma of Medical Record Programme  KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Bachelor of Public Health  Khon kaen University