นางสาวชลิสรา ฝ่ายดำ

นางสาวชลิสรา ฝ่ายดำ ( Miss.Chalisara Faidum )

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  Diploma Program in Accountancy  Business Computer

โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น  Khonkaen School of Commerce

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) Bachelor of Business Administration Program in General Management

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Loei Rajabhat University