นางสาวปิยากรป์ พรดอนก่อ

นางสาวปิยากรป์ พรดอนก่อ ( Miss Piyakorn  Pondongor)

ประวัติการศึกษา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

Dipioma of Medical Record Programme KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY 

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Bachelor of Public Health Mahasarakham University 

ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน Medical Statistics Technician