ประวัติ ปิยากรป์ พรดอนก่อ

นางสาวปิยากรป์ พรดอนก่อ ( Miss Piyakorn  Pondongor)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน Medical Statistics Technician, Operational Level  

ประวัติการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
Dipioma of Medical Record Programme KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Bachelor of Public Health Mahasarakham University