ประวัติ อาหญิง ผิวฝาก

นางอาหญิง ผิวฝาก  ( Mrs.Aying Phiofak )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน Medical Statistics Technician, Operational Level  

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
Dipioma of Medical Record Programme KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY