นางอาหญิง ผิวฝาก

นางอาหญิง ผิวฝาก  ( Mrs.Aying Phiofak )

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Dipioma of Medical Record Programme KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY

ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน Medical Statistics Technician