นางอำภา อินแบน หัวหน้างานจัดการสารสนเทศ

นางอำภา  อินแบน ( Mrs.Ampha Inban)

ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน Dipioma of Medical Record Programme 
 
โรงเรียนเวชสถิติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ School of Medicine National Cancer Institute 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว Bachelor of Education Program in Educational Psychology and. Guidance. 

สถาบันราชภัฏเลย  Loei Rajabhat Institute

ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน Medical Statistics Technician

                ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการสารสนเทศ Chief of Information Management