โครงสร้างบริหารกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์


นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

นายแพทย์ปกรณ์ นาระคล
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์สุธี  ทระกุลพันธ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ