ผังโครงสร้างงานจัดการสารสนเทศ

นางบุรารัตน์ ละลี
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นายฤทธิกร ดงหลวง
นักวิชาการสถิติ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวพัชรีพร พลเยี่ยม
นักวิชาการสถิติ
ลูกจ้างรายวัน