ผังโครงสร้างงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

นางกนกรัตน์ ไสยเลิศ
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

นางบุญเพ็ญ ตีเมืองสอง
ผู้ช่วยเหลือคนไข์

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นางเนาวรัตน์ หนองน้ำ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางมะลิวัลย์ ลุนบ้านผือ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางสาวรัญชนา ข้อยุ่น

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 
นางรัตนวดี ฤทธิไชย
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )


นางสาวสกาวเดือน สิงห์โคตร

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 
นายสมพร ผิวขำ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางสาวทัศนีย์ แสงผาด

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางสาวธีรนันท์ มิเถาวัลย์

พนักงานบัตรรายงานโรค


นางสาวอัมพิกา แซ่ลี

พนักงานบัตรรายงานโรค