ผังโครงสร้างงานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )


นายสมพร ผิวขำ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางสาวทัศนีย์ แสงผาด

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางสาวธีรนันท์ มิเถาวัลย์
พนักงานบัตรรายงานโรค


นางสาวอัมพิกา แซ่ลี

พนักงานบัตรรายงานโรค


นางสาวสายสมร ฝ่ายดำ

พนักงานบัตรรายงานโรค