ผังโครงสร้างงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

OutPatient Department's Medical Record

ลูกจ้างประจำ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางอำพร ลมดา

 


นายทองเลื่อน ป้องโพนทอง


นายศิริวัฒน์ น้อยสุข


นายกิตติชัย ล่าม่วง


นายศุภสร คำภูเวียง


นายศักยะ ปัตตะ


นางชัญญานุช คงแถลง


นางสาวบุญญาพร วิถี


นางศิริพร โนนทนวงษ์

 

 


นางนวลละออง สุวรรณสาร


นางสาวดาวเรือง สาโยธา


นางสาวกมลรัตน์ บุญแจ้ง


นางสาวกฤตพร กงวงษ์


นางสาวสุวันเพ็ญ โนนทิง


นางสาวสุภาสรณ์ สมมะวัง


นางสาวเบ็ญจาศ อินธิแสน


นางนิภา อนุศรี


นางสาวจิรานุช จันทร์เรืองศรี


นางสาวชนัดดา สุรศิลป์


นางวราภรณ์ คำนาค


นางสาวดาหวัน ทับหงษา


นางสาวดารณี วันทอง


นางดวงตา ภูมิไทยสงค์


นางสาวอารีย์​  กำลังประสิทธิ์


นางสาวพรทิพย์ เค้ายา


นางสาวอรวรรณ ป้องบุญจันทร์


นางสาวนัทชรินทร์ญา หอไชย


นางสาวศศธร ชัยเสริม


นางสาวธารีรัตน์ ปัญญารัมย์


นางสาวจันทิมา ไวคำ

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 
นางสาวปุญญิศา จันมี


นางสาววราภรณ์ เพ็งบุญ


นางสาวสุกัญญา ศรีอุตตะ


นางสาวอรอนงค์ สีพันดอน


นางสาวปิยวดี  ศรีโนนม่วง

ตำแหน่ง
พนักงานบัตรรายงานโรค


นางสาวณัฐกมล  อาจหาญ

นายวิทูร  แก้วบุญเรือง
น.ส.ปภัสวรรณ แซงสีนวล

นายสุทธิศักดิ์  ไชยนาม

นางสาวพิมตะวัน มิเถาวัลย์

นางสาวศุภาวดี ศรีกุลนาวิน