ผังโครงสร้างงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

นางสาว วรรณกนก กองสินแก้ว
นักวิชาการเวชสถิติ

ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ลูกจ้างประจำ

นางมะลิ ผางน้อย
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางประสบพร มาลารัตน์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางวีณา ไทยทองหลาง
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางหนูเพียร ศรีสุขใส
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นางอำพร ลมดา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางชัญญานุช คงแถลง

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวกฤตพร กงวงษ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางนวลละออง สุวรรณสาร
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางดวงตา ภูมิไทยสงค์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางยุพิน ยามี
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวดาวเรือง สาโยธา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวเบ็ญจาศ อินธิแสน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวชนัดดา สุรศิลป์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายทองเลื่อน ป้องโพนทอง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวสุวันเพ็ญ โนนทิง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวบุญญาพร วิถี
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวธารีรัตน์ ปัญญารัมย์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายศิริวัฒน์ น้อยสุข
พนักงานบริการทั่วไป

นางวราภรณ์ คำนาค
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวพรทิพย์ เค้ายา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายศักยะ ปัตตะ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวนัทชรินทร์ญา หอไชย
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางศิริพร โนนทนวงษ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวกมลรัตน์ บุญแจ้ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวดาหวัน ทับหงษา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางศศธร ชัยเสริม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายกิตติชัย ล่าม่วง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายกฤษดา นวลบุญมา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ กองแก้ว
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวอรวรรณ ป้องบุญจันทร์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายศุภสร คำภูเวียง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวดารณี วันทอง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวสุภาสรณ์ สมมะวัง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางนิภา อนุศรี
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวจิรานุช จันทร์เรืองศรี
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)