ผังโครงสร้างงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

OutPatient Department's Medical Record

นางเทพี สีหานู

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

Chief of OutPatient Department's Medical Record

นางสาวจินตนา จำปา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
Medical Statistics Technician

นางสาววรรณกนก กองสินแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)
Public Health Technical Officer

 

ลูกจ้างประจำ

นางมะลิ ผางน้อย

นางประสบพร มาลารัตน์

 

นางวีณา ไทยทองหลาง

นางหนูเพียร ศรีสุขใส

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายทองเลื่อน ป้องโพนทอง

นางยุพิน ยามี

นางสาวพรทิพย์ เค้ายา

นางดวงตา ภูมิไทยสงค์

นางศิริพร โนนทนวงษ์

 

นางสาวดาวเรือง สาโยธา

นายกิตติชัย ล่าม่วง

นายศิริวัฒน์ น้อยสุข

นางนิภา อนุศรี

นางสาวจิรานุช จันทร์เรืองศรี

นางสาวบุญญาพร วิถี

นายศักยะ ปัตตะ

นางวราภรณ์ คำนาค

นางสาวสุวันเพ็ญ โนนทิง

นางสาวกฤตพร กงวงษ์

นางสาวเบ็ญจาศ อินธิแสน

นางสาวธารีรัตน์ ปัญญารัมย์

นายศุภสร คำภูเวียง

นางสาวดารณี วันทอง

นางสาวอรวรรณ ป้องบุญจันทร์

นางสาวนัทชรินทร์ญา หอไชย

นายกฤษดา นวลบุญมา

นางนวลละออง สุวรรณสาร


นางชัญญานุช คงแถลง

นางสาวดาหวัน ทับหงษา

นางสาวสุภาสรณ์ สมมะวัง

นางศศธร ชัยเสริม

นางสาวกมลรัตน์ บุญแจ้ง

นางสาวชนัดดา สุรศิลป์

นางสาวอารีย์​  กำลังประสิทธิ์

นางอำพร ลมดา

ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

   

นางสาวปุญญิศา จันมี

นางสาววราภรณ์ เพ็งบุญ

นางสาวสุกัญญา ศรีอุตตะ

นางสาวปิยวดี  ศรีโนนม่วง

นางสาวอรอนงค์ แพ่งจันทึก

ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

นายวิทูร  แก้วบุญเรือง

นางสาวจันทิมา ไวคำ

นางสาวณัฐกมล  อาจหาญ

นางสาวเจนจิรา  บุญมาหล้า

นายสุทธิศักดิ์  ไชยนาม