อัตราความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบรายเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2561-2562-2563

ความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบรายเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 2562 2563