ประวัติ นางเทพี สีหานู

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

 

 

นางเทพี  สีหานู  ( Mrs.Thapee Seehanu)

ประวัติการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Dipioma of Medical Record Programme

KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  Bachelor of Public Health

ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน Medical Statistics Technician

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ Chief of Medical Information Subdivision

รักษาการ หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก Chief of Outpatient Department’s Medical Record