นางสาวจินตนา จำปา

 


นางสาวจินตนา จำปา ( Miss Jintana Jumpa)

ประวัติการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Dipioma of Medical Record Programme 
KANCHANABHISHEK INSTITUE OF MEDICAL AND PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY

ตำแหน่งปัจจุบัน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ  Medical Statistics Technician