นางอำภา อินแบน หัวหน้างานข้อมูลและสถิติ

นางอำภา  อินแบน ( Mrs.Ampha Inban)

ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เวชระเบียน
Dipioma of Medical Record Programme
โรงเรียนเวชสถิติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
School of Medicine National Cancer Institute
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
Bachelor of Education Program in Educational Psychology and. Guidance.
สถาบันราชภัฏเลย Loei Rajabhat Institute

ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน Medical Statistics Technician

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการสารสนเทศ Chief of Information Management